Nieuw: innovatief energieconcept voor de aardgastransitie

    • Quooste neemt deel in een consortium dat een innovatieve oplossing heeft ontwikkeld voor de aardgastransitie. Hierbij worden woningen aangesloten op een warmtekoude-netwerk wordt de gasketel en vervangen door een compacte en stille warmtepomp. De kern van het consortium bestaat naast Quooste uit Aannemingsbedrijf Van Gelder en Helena SI.
  • Het consortium heeft samen met haar partners Geo-energie, Collective minds en FP4all een aansprekende innovatiesubsidie verkregen vanuit het MMIP (Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma). Ons voorstel is gekozen in een traject dat maar liefst 6 keer overtekend was! Zie de volgende links voor de persberichten hierover:

    Quooste geeft strategisch advies over het projectmanagement, contractmanagement en draagt bij aan de overall strategie.

      VACATURE
    • Wij zijn op zoek naar collega’s die gaan meewerken aan het, samen met onze partners, verder ontwikkelen en uitrollen van ons energieconcept. Heb je een relevante academische of HBO opleiding en ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Dino Gaya Walters. 

Nationaal Coördinator Groningen

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt aan het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Maar ook aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. De bewoner staat hierbij centraal.

Appingedam Opwierde-Zuid

Quooste werkt als contractmanager aan de versterkingsoperatie van woningen in Groningen. Er wordt een toegesneden aanpak ontwikkeld waarmee de diversiteit aan te versterken woningen snel en effectief kan worden aangepakt.

Schiphol Capital Programme

Het Capital Programme op Schiphol is verantwoordelijk voor een grootschalige uitbreiding onder meer middels een nieuwe Pier en nieuwe Terminal.

Quooste vervult de rol van Procurement Manager vanuit het team van de Systems Integrator van Arup.
De voertaal is volledig Engels en er wordt gewerkt met internationale contactstandaarden als FIDIC.

Transdev Connexxion

Transdev Nederland is een van de grootse OV-bedrijven in Nederland. Met merken als Connexxion, Witte Kruis, Breng, Hermes of Valleilijn verzorgt zij bus-, trein-, taxi- en ambulancevervoer op veel plaatsen in Nederland.

Afbeeldingsresultaat voor connexxion

Quooste heeft strategisch advies geleverd aan de Raad van Bestuur over de inkoopfunctie en is als projectmanager betrokken bij de inkoop en ontwikkeling van IT-systemen in de bussen.

Leidse Ring Noord

Het project Leidse Ring Noord (LRN) legt een verbinding tussen de A4 en de A44, aan de noordzijde van Leiden en Leiderdorp (waarde ca. € 100 miljoen). Het project bestaat uit een vijftal deelprojecten met veelal een directe relatie met omliggende locatieontwikkeling. 

Afbeeldingsresultaat voor leidse ring noord

Quooste heeft in de planfase de overall contracteringsstrategie voor het project opgesteld en de IPM-rol van contractmanager ingevuld.

Amstelstation en omgeving

Dit project is een samenwerking van de gemeente Amsterdam en Prorail. Het betreft de restauratie van het monumentale station Amstel in Amsterdam en de herinrichting van de openbare ruimte rondom het station. Daarmee wordt tevens ruimte gecreëerd voor woningbouw.

Quooste was verantwoordelijk voor het tendermanagement bij dit project. Dit betrof het opstellen van  inkoopstrategie en de D&C-contracten en het managen van de aanbestedingsprocedure.

Dijkversterking Limburg

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Het project PRIO 3 ‘Neer’ is een middelgroot dijkversterkingsproject in het Maasgebied.

Afbeeldingsresultaat voor prio3 neer dijk

Quooste heeft het tender/contractmanagement ingevuld tijdens de aanbesteding en de voorbereiding daarvan. Er is een inkoopplan gemaakt, een D&C-contract op basis van de UAV-gc opgesteld en het project is aanbesteed middels een niet-openbare procedure. Ook de interne procesgang (zoals besluitvorming) binnen de organisatie van de opdrachtgever was onderdeel van onze werkzaamheden.

Project OBSP Leiden

Het project Ontsluiting Bio Science Park (OBSP) betreft de ontsluiting van het Leiden Bio Science Park en de Leidse binnenstad vanaf de A44. Het project is gerealiseerd in nauwe samenwerking met onder andere de Universiteit Leiden, diverse grote netbeheerders (Nuon, Liander, Liandon en Dunea). Ook zijn omwonenden intensief betrokken bij delen van het project. 

Quooste heeft dit project van begin tot eind begeleid. Als strategisch adviseur heeft zij de contracteringsstrategie opgesteld, als tendermanager de contracten voorbereid en de aanbesteding (dialoog) geleid en als contractmanager de uitvoering begeleid. In het project OBSP is een innovatieve aanpak op basis van een D&C-contract toegepast. Er is een vernieuwende aanpak voor het samenlopen van aanbesteding en bestemmingsplan ontwikkeld, inclusief toegesneden bestuurlijk besluitvormingstraject. Een ander bijzonder element betrof het in het D&C-contract mee-contracteren van de verlegging van majeure kabels en leidingen van Dunea, Liander, Liandon en Nuon Warmte.

Aanpak Ring Zuid Groningen

De zuidelijke ringweg is zo’n twaalf kilometer lang en loopt dwars door de stad Groningen. Het project Aanpak Ring Zuid (circa € 650 miljoen) zorgt voor een forse verbetering van de ring, om de verkeersgroei mogelijk te maken en de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren.

Afbeeldingsresultaat voor aanpak ring zuid

Quooste was betrokken bij de voorbereiding en aanbesteding van het project. Een bijzonder aspect waarvoor wij verantwoordelijk waren is het opzetten en inrichten van een alliantiecontract.

Zuidasdok

Zuidasdok (ZAD) is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad te verbeteren, zowel met het openbaar vervoer als over de weg. Dit wordt onder andere bereikt door het station Amsterdam Zuid uit te breiden, inclusief inpassing van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer. De A10 Zuid wordt tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel verbreed naar 2 x 6 rijstroken in twee lange tunnels, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. Ook de knooppunten zelf worden aangepast.

Zuidasdok

Quooste werkte aan de contractvoorbereiding en aanbesteding van het project Zuidasdok. Dit betrof het leiden van de contractering van een ingenieursbureau voor de planstudie, de voorbereiding van het contractdossier voor de bouw, het organiseren van de commerciële invulling van het station, deelname aan de back-office van de aanbesteding en het contracteren van diverse raakvlakprojecten (zoals het meerjarig onderhoud voor de tunneltechnische installaties een de aansluiting met Noordzuidlijn).

Bouwfonds warmtenetten

Bouwfonds investeert in onroerende zaken met een langjarig en stabiel rendement. Na het succesvol opzetten van het investeringsfonds CIF gericht op uitrol van glasvezel was er interesse om andere mogelijkheden voor investeringen in ondergrondse infrastructuur te onderzoek.

Afbeeldingsresultaat voor warmtenet

Quooste heeft samen met Bouwfonds REIM een uitgebreide landelijke scan uitgevoerd om een investeringsfonds in warmtenetten op te zetten met een omvang van enkele honderden miljoen euro’s. 

Schiphol Amsterdam Almere

Het programma SAA (Schiphol – Amsterdam – Almere) voorziet in de uitbreiding van de corridor tussen Schiphol en Almere. De financiële omvang bedraagt zo’n € 4,5 miljard. Het project is opgedeeld in een aantal grote contracten (orde € 100 miljoen – € 1 miljard aan realisatiekosten per contract), waaronder een aantal DBFM-contracten.

Gerelateerde afbeelding

Quooste was in diverse rollen betrokken bij het programma en heeft alle verschillende deelprojecten ondersteund. Dit varieerde van algemene advisering over contractering, het afhandelen van grote claims, het contracteren van ingenieursdienst of de borging van de specificaties met systems engineering. 
Een interessant onderdeel was dat om als projectleider duurzaamheid bij de A6 Almere, samen met de gemeente en het RVB, de eerste “energieneutrale snelweg” te realiseren.

GVB Amsterdam

Het GVB is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Amsterdam. GVB exploiteert veerponten en verzorgt het tram-, metro- en busvervoer in de hoofdstad.

Afbeeldingsresultaat voor gvb

Quooste heeft strategisch advies geleverd aan de Raad van Bestuur over de rechtmatigheid van de inkoopactiviteiten en heeft als interim manager leiding gegeven aan de afdeling inkoop.

Glasvezel buitengebied Twente

Cogas is het nutsbedrijf in de regio Twente en heeft het initiatief genomen om het buitengebied van glasvezel te voorzien.

Afbeeldingsresultaat voor glasvezel buitengebied twente

Quooste heeft voor Cogas, Van Gelder en BAM de mogelijkheden onderzocht voor het aangaan van een alliantiecontract. Daarbij is een intensief proces gevolgd met alle betrokken partijen, waarin een op de situatie toegesneden samenwerkingsvorm is ontwikkeld.

Ontwikkelopgave EHS/N2000/PAS

De provincie Overijssel neemt maatregelen om natuurwaarden te herstellen, behouden en versterken en voldoende economische ontwikkelingsruimte te creëren. Met deze maatregelen proberen we vooral de hoeveelheid stikstof in het milieu terug te dringen. 

Afbeeldingsresultaat voor pas programma overijssel

Quooste heeft in de rol van Kwartiermaker Contractmanagement een contracteringskader opgezet voor de Ontwikkelopgave EHS/N2000 en binnen het IPM-team van het programma de rol van contractmanager vervuld. Het contractmanagement betrof zowel de overeenkomsten met commerciële partijen, maar ook de overeenkomsten met partners zoals voor de financiering.